Обучение по РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в „Зеленият двор“


Релационната психомоторика, изобретена през психоанализата и мултисензорния принцип, има традиции в „Зеленият двор“ и е неизменна част от работата на екипа, включена както в плановете за развитие на детето, така и в терапевтичния процес.

Имаме удоволствието да Ви поканим на среща за развитие, споделяне и опит.

 

ИСТОРИЯТА?

Началото на метода РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в България е поставено от д-р Весела Банова (клиничен психолог и психоаналитик), която след своята специализация в Католическия университет в Льовен, Белгия, започва да преподава метода в Нов Български университет. В периода 1998–2001 г. благодарение на д-р Весела Банова, на НБУ, и на програма ТЕМПУС, се случва своеобразна обучителна програма по релационна психомоторика, подготвяща първите специалисти в България, базирана на нейните курсове в НБУ, на семинари с водещи Паскал Дидриш и Жан Ибанес.

Част от студентите, които завършват тази програма са включени по-късно като обучители в специализираните обучения на екипите от домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД). Чрез инициативата на д-р В. Банова, която по това време е и заместник-председател на ДАЗД, всички 32 ДМСГД са оборудвани със зали за релационна психомоторика. Благодарение на нейната вдъхновена дейност за подкрепа на децата в риск, с финансовата подкрепа на АСП, МТСП, Лекари на Света – Бордо, Франция (и други държавни и неправителствени институции), в периода 2001–2011 г. са оборудвани множество зали и в редица Домове и Дневни центрове за деца и младежи с увреждания (ДДМУИ и ДЦДМУ – по-късно трансформирани в ЦНСТ и ЦСРИ).

Паралелно и в допълнение към двете големи обучителни програми: „Да растеш без родители“ и „Детето и неговите симптоми“, през този период екипът на д-р Весела Банова продължава да обучава и супервизира специалистите в институции и центрове, и да подкрепя тяхното професионално развитие в посока по-хуманно и задълбочено отношение към децата в риск.

МЕТОДЪТ?

Релационната психомоторика е терапевтичен и подкрепящ метод за работа с деца 0-11 г. (в норма и с проблеми в развитието) и възрастни с увреждания. Релационната психомоторика се основава на психоаналитичната теория, а цел на практиката е спонтанната игра в подкрепящото присъствие на водещ-професионалист.

Основни акценти на метода са откриване и подкрепа ресурсите на детето (и на възрастния) за социална интеграция, адаптация, за компенсиране на физическите увреждания и благоприятстване връзката Аз-и себе си, Аз-и другите. Специфичният формат на работа със субекта е алтернатива на педагогическата практика и е с фокус към индивидуалния подход във всеки отделен случай. Опитът във Франция и Белгия (където този метод има традиции), Германия, Англия, Испания и др., показва, че релационната психомоторика дава добри резултати там, където методите, фокусирани върху когнитивното развитие не отговарят на субективните нужди на детето/възрастния. Релационната психомоторика възприема личността в цялост – чрез метода се подкрепя развитието на емоционалната и социална интелигентност при деца с поведенчески проблеми, хиперактивност, умствена изостаналост, генерализирано разстройство на развитието, ДЦП, аутизъм и др.

Основни цели на релационната психомоторика:
 • подпомагане, възстановяване, подобряване връзката на детето, на възрастния със собственото тяло, с групата, с другите и обектите от света (особено важно за деца с аутистични особености и проблеми в поведението);
 • развитие на схема и образ на тялото, изграждане на понятия за „себе си“ – основа за успешното развитие на всяко дете;
 • физиологична рехабилитация и подкрепа ресурсите на детето с увреждания за компенсиране на двигателните ограничения;
 • развитие на комуникативни умения и социализиране;
 • развитие на глобалната и финната моторика, интериоризиране на понятията за пространство и време – необходими за изграждане на умения за самостоятелен живот и основа за успешно интегриране в училище;
 • при нарушена семейна комуникация – възстановяване връзката дете–родители;
 • диагностика и изготвяне на индивидуален план за работа.

 

Релационната психомоторика може да се се провежда групово или индивидуално, в зависимост от случая, като в сеансите могат да бъдат включени членове на семейството (например в двойката депресивен родител–дете с аутистични симптоми).

Като терапевтичен и рехабилитиращ метод, релационната психомоторика разчита на процеса на интеракция водещ–личност, водещ–група, като за да се постигне постоянство в резултатите се изискват минимум 6 месеца работа веднъж седмично. Методът успешно се използва и за диагностични цели.

 

ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението ще се проведе семинарно, 4 дни по 10 уч. ч. –  35 уч. ч. теоретично обучение и 5 уч. ч. практически занятия (демонстрация на сеанси по релационна психомоторика, индивидуални и групови с групата обучаеми).

Изисквания към кандидатите за участие: хуманитарно образование (педагогика, социална работа, логопедия, психология, рехабилитация) и мотивация за работа, като при дълъг опит в полето и висока мотивация е допустимо да няма висше образование.

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО
 1. История на метода.
 2. Цели и приложение на релационната психомоторика.
 3. Основни понятия.
 4. Връзка със собственото тяло и изграждане на идентичност.
 5. Връзки време – пространство.
 6. Общуване – връзка с другите.
 7. Роля на възрастния.
 8. Протичане на психомоторния сеанс.
 9. Работа при специфични случаи: агресия, аутизъм, тежки увреждания.
 10. Индивидуална работа с дете.
 11. Работа със семейството.
 12. Работа по случаи на участниците.
 13. Метод за наблюдение на психомоторните сеанси.
 14. Практически занятия – индивидуално и с група.

След обучението се договарят 2 супервизии.

 

ВОДЕЩИЯТ?

Инна Бранева е обучител в метода релационна психомоторика, сертифицирана като една от завършилите в първия екип за обучение на специалисти от ДМСГД. Тя е психодрама терапевт, обучител и супервизор към ПСИХОДРАМА ИНСТИТУТ Д.Е.А. Инна Бранева е психолог и психотерапевт, работи с деца, юноши и възрастни. Води обучения в социалната практика от 2001 г., работи като обучител и супервизор със социални институции за деца и семейства в риск, с образователни институции (ДДМУИ, ЦСРИ, ЦНСТ, ДДЛРГ, ЦРДУ, ЗМБ, КСУДС, ЦОП, ресурсни центрове, детски градини).

 

ДАТИТЕ?

9 и 10 април, 14-15 май.

Ранно записване до 13.03.2022 г.

ТАКСАТА?

360 лв., а при ранно записване – 320 лв.

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×