ИДЕЯ

Как работим

Как работим

Познаване на бебето и детето през (думите на) Родителите

Посрещайки бебето и детето, ние го опознаваме през разказите на неговите родители. Неговата история е важна, за да разберем настоящето и да планираме бъдещето.

Акцент към детето 

Неговите Потребности, Умения и Желания. Преди векове педагогът е бил робът, който е следвал детето когато учи – носел му е книгите и го е съпровождал. С течение на годините педагогиката възприема позицията на плановете за Детето, програмите и оценяването на резултатите чрез единна система. Това улеснява работата (свежда я до цифри), но обезличава Детето, следвайки стандартни темпове и заложени предварително цели. Не противопоставяме хаосът на това, напротив – възрастта до 7 г. е тази, в която могат да се развият онези качества у Детето, които да му помогнат впоследствие да се впише успешно в образователната система.

Адаптация на Бебето и Детето

Адаптация на Бебето и Детето към новото и плавна раздяла с Родителите, както и неговата адаптация в ясла, детска градина и училище. Въвеждане и плавен преход към новите изисквания – установено е, че Бебе и Дете, които се разделят с Родителите си по плавен и адаптиран начин боледува по-рядко, чувства се добре и не преживява травматично всяка последваща раздяла. След завършване на годината, всяко дете има портфолио (папка с материали), включващо основни моменти от престоя му в Центъра. То може да послужи на Учителя в 1 кл. (или в детската градина) за запознаване с Детето през продукти от неговите дейности. Когато раздялата с Родителите е травматична за детето, съпровождането от Родител (съгласувано по индивидуален проект) води до плавен преход към новото и осигурява на Детето (психически) комфорт.

Развитие чрез различни подходи

Развитие чрез различни подходи – релационна психомоторика, сензорна стимулация, пясъкотерапия, изкуства и др. В България е прието тези методи да се използват когато вече съществува проблем, някакво затруднение. За нас това са форми за развитие на Бебето и Детето, стимулиране на различни области чрез подходящи за него средства.

Развитие на детските способности и талант

Залагаме на идеята, че всяко Дете има способности и талант, които могат да се развиват и провокират. Мислейки за дефицитите, пропуските (ако ги има), ние се стремим да ги превърнем във възможности, способности.

Развитие на умения за самостоятелност

Развитие на умения за самостоятелност, независимост през спазването на Правила – как бебетата и децата приемат правилата и реагират на тях, защо на родителите им е трудно да кажат: “Не!” и за какво въобще служат забраните, са полетата, по които съвместно търсим конкретни отговори.

children-in-kindergarten-2021-08-26-15-44-40-utc.jpg

Индивидуален подход и Индивидуален план за развитие

Индивидуален подход и Индивидуален план за развитие (ИПР) на всяко дете – тези два модула са неизменно свързани – чрез индивидуален подход се разработва и индивидуален план за развитие и обратното – реализирането на ИПР предполага индивидуален подход. Именно поради това екипът, който работи с Детето е от педагог (формулира обучителните елементи) и психолог (извежда индивидуалните психологически характеристики и възрастови особености в контекста на доброто психично функциониране на Детето).

ПРАВИЛА

Как бебетата и децата приемат правилата и реагират на тях, защо на родителите им е трудно да кажат: “Не!” и за какво въобще служат забраните, са полетата, по които съвместно търсим конкретни отговори.

Учене чрез преживяване и чрез опита (Дюи)

Учене чрез преживяване и чрез опита (Дюи) – отдавна е открито, че Детето учи през Играта, преживявайки и опитвайки различни дейности. Тук се основаваме на синтеза между идеите на М. Монтесори и Ф. Долто – една предизвикателна комбинация, която дава на Бебето и Детето възможност от една страна да учи по естествен начин, опознавайки средата и посредством специални материали, а от друга страна – да отвори пространство за неговите Думи, Желания, давайки си сметка за несъзнаваното.

Професионално ориентиране

в страни като Германия насочването на Детето към избор на професия започва още в детската градина (3-7 г. и завършва своя основен етап в края на 4кл.), което не означава категоричен избор, а вписване на идеята професия, работа, кариера в мислите на семейството. Чрез симулация на различни дейности, тяхното опитване от Детето, то ще се запознае с различните видове труд, особеностите и изискванията към него – ще бъде лекар, адвокат, учител, икономист, шофьор.

Стажантите

Присъствието на млади хора, които имат нови идеи и желание за иновация стимулират детето и му представят разнообразни възможности за избор. Със своето присъствие и креативност стажантите стимулират детето и участват в ежедневието му по един ненатраплив начин, съобразявайки се с ИПР на всяко дете, давайки идеи за дейности и подходи. Обучени и приели философията на работата, подхода към детето, те показват позитивен модел на подражание и поведение.