проф. д-р Моника Богданова, дпн

Психоаналитик

Проф. д-р Моника Богданова, дпн е преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика.

Защитава докторат по проблемите на приемната грижа, а като доктор на педагогическите науки разработва “Синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности”.

Супервизор и обучител на социални работници, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, педагози и др.

Професинален опит

Професионалната й кариера започва през 1998 г. като обществен възпитател, дубльор в дом за деца, лишени от родителска грижа “Асен Златаров”. Впоследствие – психолог в SOS KINDERDORF, педагогически съветник.

От 2006 г. до 2019 г. е консултант, психотерапевт към МКБППМН район Връбница, където провежда супервизия и обучение на обществени възпитатели.

През 2010 г. започва своята работа в  Специализирана болница за деца с церебрална парализа “Св. София”, където до май 2015 г. е психотерапевт, психоаналитик и посреща (преждевременно родени) бебета, деца със специфични потребности и техните родители. Създател на Зелената къща.

Публикации 

Монографии:

Борисова, М. Приемната грижа в кадър и в перспектива. С., 2007.

Борисова, М. Глухотата – от дефицити към възможности. С., 2008.

Богданова, М. Изоставянето на деца – превенция и алтернативи. С., 2009.

Богданова, М. Не-желаното майчинство във фокуса на социалната работа. С., 2010.

Богданова, М., К. Тодорова. Учене чрез преживяване или “(как) да Бъдете про-активни?!”., С., 2011.

Кратък речник на българския жестов език. С., 2011.

Мерджанова, Я., М. Богданова. Индивидуална учебна книга за академично кариерно планиране. С., 2011.

Рашева-Мерджанова, Я., Моника Богданова. Европейско кариерно образование и националната перспектива. С., 2012.

Богданова, М. Професионално ориентиране и консултиране за деца със специфични потребности. Или приказката за грозното пате и черния лебед С., 2012.

Богданова, М. Подбор и оценка на персонала. С., 2013.

Богданова, М., Тодорова, К., Петкова, Е. ТОАз – мета-език на Детето със специфични потребности. С., 2014.

Богданова, М. Букурова, М. Жестомимика за бебета. С., 2014.

Мулти-сензорният принцип и концепции за работа с деца със специфични потребности. Наръчник за Желаещи. Под ръководството на Моника Богданова. С., 2014.

Богданова, М., Тодорова, К. Професионалното ориентиране и консултиране през симптома като стратегия. Помагало при труд-но-сти(гане). С., 2015.

Богданова, М. Посрещане на новороденото през думите и в Света. Перинаталност и психоанализа. С., 2016.

Богданова, М. Бебето, детето и техният език. С., 2017.

Богданова, М. Въпросът за тялото в клиничната практика. С., 2019.

Богданова, М., Кривирадева, Б., Тодорова, К., Назърова, Г., Кариерно планиране в академична среда. Наръчник за ментори, академични наставници и студенти. С., 2021.