Как се стигна до създаването на Център за развитие на бебета и малки деца?


С. Ненчев в търсене на отговори

Светозар Ненчев: Доц. Богданова, стана ясно какво е начинанието – център за развитие на бебета и деца?
Моника Богданова: Да, това е новината. Ще носи името на Франсоаз Долто, тъй като основните идеи, залегнали в концепцията ни са свързани с нейните виждания за възпитанието, отношенията, за значимите неща в живота на бебето, на детето. Разбира се, съчетани с тези на педагози като Фрьобел и Монтесори. Последните 7 години, без да подозирам, сме вървели и в тази посока. Сега му дойде времето.
С. Н.: Как се стигна до създаването на ново място? „Зеленият двор” се оказа тесен ли?
М. Б.: Не, развиваме го. Потребността се появи естествено – да разграничим работата с деца, които вече са адаптирани, а родителите им нямат затруднения в отглеждането и насочват усилията си към въпросите за най-доброто място за социализация, игра, учене на детето. А и след двата дни за прием, които реализираме вече месеци, дойде въпросът какво следва после.
С. Н.: Какъв център ще е това?
М. Б.: Център за търсенето на центъра, за себе-опознаването. За бебетата и децата ще е живеенето, съпровождането в думите и не-намеса в зависимост от ситуацията. За родителите – разговор за изобретяване на собствената им теория за възпитанието. За екипа – ежеминутно професионално развитие. Иначе – съчетали сме две системи, адаптирайки ги към българските условия, а именно френската и немската. Имала съм възможност да ги проучвам последните 10 г. и смятам, че комбинацията между немската педантичност и френския аристократизъм би била ефективна. Вече сме го изпробвали многократно в различни среди.
С. Н.: Център за детска психоанализа?
М. Б.: Не, детската психоанализа е психоанализа. Няма детски психоаналитици. Когато някой ми каже, че съм „бебешки психоаналитик“ казвам, че съм и мамешки, и татешки, и юношески…
С. Н.: Е, как! Все едно да няма специалисти по ранно детско развитие…
М. Б.: Няма. Има логопеди, психолози, педагози, социални работници, които работят и с малки деца.
С. Н.: Да, но това обърква родителите, защото е общо.
М. Б.: Не, по-скоро им дава лъжливи очаквания за „специалист по всичко“. Смятам, че не е етично – професионализмът изисква професионална идентификация и развитие на идеи. Икономически (и властово) е изгодно един специалист да бъде всичко, но това има тежки последици и пропуснати възможности за лечение. Как един логопед, педагог, социален работник разпознава ранна детска психоаза или риск от аутизъм, обучени ли са за провеждане на диагностични процедури, как интерпретира резултатите и какво вижда при срещата с родителите – това са важните въпроси. Все в полето на психотерапията и психоанализата, на конкретна теоретична парадигма.
С. Н.: Май ще трябва да оставим тази тема – оказа се сложно…
М. Б.: Да, така е и за родителите.
С. Н.: А за какви деца ще бъде Центърът?
М. Б.: Нямаме очаквания. Вярваме, че мястото си създава хората и привлича тези, за които е. Само възрастта насочва – от нула до пет години.
С. Н.: Защо не до 7 г.? Нали са най-важните?
М. Б.: Най-важните са първите четири. „Зеленият двор” продължава да посреща въпросите на всички, формите на работа се запазват. Сега имаме още една възможност.
С. Н.: Това означава ли, че мястото е оборудвано за бебета?
М. Б.: Да, с хора, които знаят какво правят.
С. Н.: Не, имах предвид средата!
М. Б.: Разбрах. И затова отговорих така… средата е важна, но само като възможност детето да изследва света и да учи, опознавайки се. Да не насочваме вниманието към западния модел за специалното и многото. Но, да, уютно ще бъде – не само като за деца, а като за по-срещане, за всеки.
С. Н.: Споменахте за родителите… какво означава теория на възпитанието?
М. Б.: Това е цял дял от педагогиката, но родителството изисква да се пре-напише познатото, основавайки се на не-познатото. Океанът от разни идеи за възпитание на децата, даже и на бебета, често си противоречат, а голяма част от тях са и спорни, а други – абсурдни от научна гледна точка. Естествено е родителите да се объркват и в търсенето на решения да опитват каквото се сетят или което им се стори възможно, интересно. Не мисля обаче, че това е решението. Колкото и да е трудно, да изисква време, изобретяването на светоглед и събирането на семейните идеи, позоваването на родовия опит са в основата на „достатъчно доброто родителство“. Няма перфектни родители, а и на децата такива не са нужни, даже напротив.
С. Н.: Как така? Нали за детето те са модел на подражание?
М. Б.: Не става дума за подражание – то не развива, тъй като е свързано с повторението на Другия. Но това е друга тема. Надявам се скоро да съм готова с книга за родители, в която да се опитам да обясня основните понятия на психоанализата, разбира се с помощта на семействата, с които ще се срещнем по Пътя.
С. Н.: Какво тогава е възпитанието?
М. Б.: Нищо особено – живеенето.
С. Н.: А родителството?
М. Б.: Съпровождане в ученето на бебето, на детето в условия на житейските предизвикателства. Изисква семейна философия и предаване на родови традиции, приемане правото на детето да страда, търпение за разбирането му и личен живот на родителите, който (ги) вдъхновява.
С. Н.: Как става?
М. Б.: Няма рецепти – има търсене. И преминаване през търсенето… само едно ударение и смисълът се променя…
С. Н.: Какво бихте казала на родителите, които се колебаят дали да дойдат?
М. Б.: Да продължават да се колебаят. Отговорите идват бавно и изискват усещане за правилен избор, да стигнат сами до ДА-то. Преминаването през колебанието, без да се стига до АД-а, е градивно…
С. Н.: Пак си играете с думите!
М. Б.: За да не си играят те с мен… такова е и мястото – в търсенето на разбирането-си
С. Н.: Много е сложно и вероятно много хора няма да Ви разберат…
М. Б.: О, не! Словото се усеща. Ще се чуе от когото трябва…
С. Н.: Не Ви ли е страх обаче, че така няма да привлечете повече семейства?
М. Б.: Това е идеята – да не ги привличаме, а да останем в полето на аналитичния подход – присъстваме и знаем какво правим.
С. Н.: Все пак мястото изисква средства. Или сте намерили спонсор?
М. Б.: Никога не мисля за това. Била съм част от много системи, сега ги супервизирам и знам какво се случва, когато започне да се мисли за работата единствено като за доход, да се гледа на хората като на клинични пътеки, талони, фишове… парите са важни, но не могат да бъдат мотив за кауза. Моят екип го спасява идеята, че правим нещо мисионерско, че има смисъл, че всеки ден Животът се пре-открива. Парите ще дойдат с времето. Не сме и търсили спонсор – независимостта изисква жертви, така се излиза от юношеството.
С. Н.: Това и аз не го разбрах…
М. Б.: Прочетете Ф. Долто „Тинейджърите“… „Зеленият двор“ стана на 3 г., но се надявам да можем да си съз-дадем организационно зряло-детско-юношеско съществуване.

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×