За Нас

Екипът се развива психоаналитично чрез различните форми за професионално формиране.

Подходът към бебето, към детето се изобретява от всеки, но в конкретното професионално поле и през изискванията за „учене през целия живот“.

Всеки специалист е обучен да борави със словото и да назовава важното за детето, съпровождайки го през разлчните му  преживявания (на радост, яд, тревога, ревност и т.н.). Това е умение, което изисква професионализъм и развитие.  

доц. дпн Моника Богданова, Директор

Моника Богданова е психоаналитик, един от най-младите доценти и доктори на педагогическите науки в СУ „Св. Климент Охридски”. Работи с деца и семейства от 1998 г., а от 2015 г. е Директор на терапевтично-обучителен център Зеленият двор. С нея се свързва практиката в България за развитие на мултисензорния принцип в терапевтична среда, синергията между медицина и психоанализа, както и психоанализата с бебета, и малки деца. През последните 6 г. е ангажирана с тяхната кауза, развивайки френския и немския опит. Супервизор и обучител на социални работници, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, педагози и др. Автор на редица статии, студии, наръчници и монографии.

Ивалина Генчева, учител-логопед

Ивалина Генчева завършва специалност „Социални дейности“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016г. с дипломна работа на тема: „Социални аспекти на обучителните затруднения в ранна детска възраст“. В периода 2016/2017 г. се обучава в две магистърски програми: „Логопедия“ и „Начална педагогика“ отново в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По време на обучението си провежда редица стажове, някои от които в дневни центрове за деца със специфични потребности. Участва в различни доброволчески инициативи.

Тереза Динева, специалист Неформално образование

Тереза Динева завършва специалност „Неформално образование” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2016г. Защитава дипломна работа “Професионално ориентиране и консултиране на деца 3-5 г.”, в която главна тема е насочването на децата към допълнителни занимания, развиващи техните интереси, умения и способности. Работи като кариерен консултант във Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски". Работата й през психоаналитичната парадигма й позволява да открива отговорите на въпроси, свързани с причините за проявата на дадено поведение у децата, а интересът към развиващо-обучителните ателиета е ръководен от убеждението й, че именно в свободно-структурирана и емоционална среда на децата им се предоставя възможност не само да разкрият своя потенциал и заложби, но и да опознаят себе си.

Мария Георгиева, ментор

Мария Георгиева е последна година на обучение в бакалавърска степен в специалност „Социални дейности“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Изборът на специалност е повлиян от необходимостта за квалификация в социалната сфера на работа с деца и юноши. Интересът й в тази сфера очертава професионалния й опит като щатен служител, доброволец и стажант в различни по вид социално-образователни услуги за работа с деца и юноши. Убеждението й е, че работата в посока социално развитие на децата изисква и фокус върху тяхното личностно развитие, тъй като социалните умения не са изолирани от личността. При работата си с деца мисли през идеите на психоанализата.

В екипа участват и различни специалисти според идеите за развитие на всяко дете – специалист по сензорно-моторно развитие, музикален педагог и др.

Стажантите

Включването на стажанти в ежедневието на децата има специфични цели – от една страна те виждат млади ентусиазирани хора, които харесват това, което правят, но от друга изобретяват собственото си харесване. Те не са модел за подражание, а вдъхновители.