За нас


Директор

IMG_20211127_112915

проф. д-р Моника Богданова, дпн

Психоаналитик

“Детето идва на този свят анатомично, генетично и социално предразположено да говори. С помощта на зрението, обонянието и осезанието то възприема света около себе си, но само словото, отправено към него е онова средство, което му позволява да причисли (да съ-отнесе) себе си към човешкото, към хората”.

Терапевтичен екип

Елисавета Пумпалова

Специален педагог и специалист сензорно развитие

Кръстина Тодорова

Кариерен консултант
Ivalina

Ивалина Сергеева

Логопед, педагог
bilyana

Биляна Кръстанова

Педагог, социален работник

Юлия Богданова

Педагог

Христо Каракашев

Педагог

Консултанти

През годините развихме връзката психоанализа и медицина, която сега разгръщаме в Аджибадем Сити Клиник – УМБАЛ Токуда.

Павлина Герина

Акушерка

Сътрудници

CV

Проф. д-р Моника Богданова, дпн е преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика. 

Защитава докторат по проблемите на приемната грижа, а като доктор на педагогическите науки разработва “Синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности”.

Професионалната й кариера започва през 1998 г. като обществен възпитател, дубльор в дом за деца, лишени от родителска грижа “Асен Златаров”. Впоследствие – психолог в SOS KINDERDORF, педагогически съветник.

От 2006 г. до 2019 г. е консултант, психотерапевт към МКБППМН район Връбница, където провежда супервизия и обучение на обществени възпитатели.

През 2010 г. започва своята работа в  Специализирана болница за деца с церебрална парализа “Св. София”, където до май 2015 г. е психотерапевт, психоаналитик и посреща (преждевременно родени) бебета, деца със специфични потребности и техните родители. Създател на Зелената къща.

Супервизор и обучител на социални работници, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, педагози и др.

Специализира в Германия и Феранция, а професионалните й интереси са насочени също към психоанализа в неонатология и родилно отделение.

Автор на редица статии, студии, наръчници и монографии, някои от които:

Монографии:

Борисова, М. Приемната грижа в кадър и в перспектива. С., 2007.

Борисова, М. Глухотата – от дефицити към възможности. С., 2008.

Богданова, М. Изоставянето на деца – превенция и алтернативи. С., 2009.

Богданова, М. Не-желаното майчинство във фокуса на социалната работа. С., 2010.

Богданова, М., К. Тодорова. Учене чрез преживяване или “(как) да Бъдете про-активни?!”., С., 2011.

Кратък речник на българския жестов език. С., 2011.

Мерджанова, Я., М. Богданова. Индивидуална учебна книга за академично кариерно планиране. С., 2011.

Рашева-Мерджанова, Я., Моника Богданова. Европейско кариерно образование и националната перспектива. С., 2012.

Богданова, М. Професионално ориентиране и консултиране за деца със специфични потребности. Или приказката за грозното пате и черния лебед С., 2012.

Богданова, М. Подбор и оценка на персонала. С., 2013.

Богданова, М., Тодорова, К., Петкова, Е. ТОАз – мета-език на Детето със специфични потребности. С., 2014.

Богданова, М. Букурова, М. Жестомимика за бебета. С., 2014.

Мулти-сензорният принцип и концепции за работа с деца със специфични потребности. Наръчник за Желаещи. Под ръководството на Моника Богданова. С., 2014.

Богданова, М., Тодорова, К. Професионалното ориентиране и консултиране през симптома като стратегия. Помагало при труд-но-сти(гане). С., 2015.

Богданова, М. Посрещане на новороденото през думите и в Света. Перинаталност и психоанализа. С., 2016.

Богданова, М. Бебето, детето и техният език. С., 2017.

Богданова, М. Въпросът за тялото в клиничната практика. С., 2019.

Богданова, М., Кривирадева, Б., Тодорова, К., Назърова, Г., Кариерно планиране в академична среда. Наръчник за ментори, академични наставници и студенти. С., 2021.

×
CV

Елисавета Пумпалова практикува като специален педагог и сензорен специалист в ранна детска възраст. Подходът й е основан на мултисензорния принцип и идеите на психоанализата. Освен индивидуална работа, води ателиета и всеки петък приема децата и техните родители в Зелената къща, работейки под супервизията на доц. дпн Моника Богданова. Професионалният й път включва:

 

Специализации в Германия и Франция в системата за работа с деца и семейства, както и в институции, предоставящи услуги за деца и възрастни с увреждания.

Публикации:

Петкова, Е. „ТОАз – мета език на детето със специфични потребности”, в Сборник с доклади от X Национална конференция по логопедия «Много езици, много култури – една комуникация». С., 2014.

Петкова, Е. „Специална педагогика и психоанализа – пресечни точки и предизвикателства”, в Сборник с доклади от Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука”. С., 2014.

Богданова, М., Тодорова, К., Петкова, Е. ТОАз – мета-език на Детето със специфични потребности. С., 2014.

Петкова, Е. Мулти-сензорната стая – Кога? Как? Защо?, в Мулти-сензорният принцип и концепции за работа с деца със специфични потребности. Наръчник за Желаещи. Под ръководството на Моника Богданова. С., 2014.

×
Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
CV

Кръстина Тодорова е доктор по педагогика със защитена дисертация на тема “Професионално ориентиране и консултиране на юноши с асоциално поведение”, във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2013 г. завършва магистърска програма „Квалификация и пренасочване на работната сила” в СУ с магистърска теза, изследваща особеностите на доброволчеството като механизъм за намаляване на младежката безработица. Темата е естествено продължение на личния й опит като доброволец, участник в неформални младежки дейности, обучител и ментор на младежи и доброволци. Има професионален опит в провеждането на ателиета за професионално ориентиране и индивидуална работа като кариерен консултант на младежи в риск, юноши с асоциално поведение, деца и юноши със специфични потребности. Основните й изследователски интереси са свързани с прилагането на психоаналитичния подход в процеса на професионално ориентиране и кариерно консултиране, несъзнаваната мотивация при избор на професия, фактори и механизми за кариерно развитие.

През последните години работи върху идеята за професионално ориентиране и консултиране в ранна детска възраст, както и за развитие на детския потенциал.

Публикации:

  1. Тодорова, К. (2016). Юношите с противообществени прояви – между конфликта със Закона и въпроса за професията. В: ГСУ, ФП, кн. Социални дейности.
  2.  Тодорова, К. (2016). Професионализъм за професионално ориентиране и консултиране – резултати от изследване. В: Социална работа, бр.2/2016, ISSN 1314-9644
  3. Тодорова, К. (2016). Професионалното ориентиране и консултиране като инструмент за социално-педагогическа работа с юноши в конфликт със Закона. В: Предизвикателства пред съвременното възпитание. София.  
  4. Тодорова, К. (2015). Идеята за „юношеството в конфликт със Закона” и несъзнаваните механизми за избор на професия. В: ГСУ, ФП, кн. Социални дейности, 108/2015.   
  5. Богданова, М. Тодорова, К. (2015). Психоаналитичният подход в процеса на професионално ориентиране и консултиране в училище. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука. Сборник с доклади от Конференция с международно участие, 6-8 юни 2014. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 474−484.7.  
  6. Тодорова, К. Поведение срещу себе си, Другия и обществото. В: Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 41-55, 3/2014, ISSN 1314-0086 http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2014/09/45.     
  7. Богданова, М. Тодорова, К. Професионалното ориентиране и консултиране през симптома като стратегия. Помагало. Авангард Прима, София, 2014
  8.  Тодорова, К. Доброволчеството като механизъм за професионална реализация. В: Списание Социална работа, бр.1/2013, ISSN 1314-9644 – http://www.swjournal-bg.com/article.php?id=81.     
  9. Тодорова, К. Маргиналност в образованието – изкривените проекции на закъснялото професионално ориентиране. В Българско списание за образование, 1/2013, ISSN 1314-9059 – http://www.elbook.eu/images/St3_K.Todorova%202.pdf.
  10. Todorova, K. Unconscious Influences on a Vocational Choice (abstract) – http://www.tissa.net/tissa2014/abstracts/phd/t14_phd_todorova.pdf 
×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×
CV

През 1992 г. завършва Полувисш медицински институт „Йорданка Филаретова“, София със специалност акушерка, а през 1999 г. – магистратута „Мениджмънт на социалните дейности“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Има разностранни интереси, свързани с дизаин и шев на бутикови облекла, хомеопатия и йога.

Професионалният й опит като акушерка започва през 1992 г. в І АГ „Св. София“, София в отделение за интензивни грижи за новороденото, а после и във ІІ МБАЛ.

Основател на училище за родители „Аз и Супер Мама“.

×
CV

Д-р Велимир Симов е неонатолог и педиатър, завеждащ Отделение за недоносени деца към Първа МБАЛ гр. София. Специалист с дългогодишен опит в особеностите на развитие и отглеждане на деца с висок медико-социален риск.

×
CV

Завършва специалност „Неформално образование“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и продължава своето образование там в магистърска програма „Квалификация и пренасочване на работната сила”. През 2011 г. завършва „Либерални изкуства“ в САЩ и активно се занимава с изкуство, развивайки го като изразно средство при работа с деца и юноши. Вярва, че чрез него обучението се превръща в естествен процес, в който специалистът има по-скоро подкрепяща и насочваща функция, а ученето се случва чрез преживяването.

Има опит в различни институции за работа с деца с развлекателен, обучителен и терапевтичен профил.

Професионалните й интереси са свързани с обвързването на обучението и изкуството през психоаналитичната парадигма и провеждането на обучително-развиващи ателиета за деца.

×
CV

Юлия Богданова е учител с над 36 години педагогически стаж и специалист по руски език в начален курс. Има дългогодишен опит като олигофрено‐педагог в интернат за деца с увреждания. Като специалист по начална и предучилищна педагогика е съавтор на учебници за ученици 1‐4 клас. Изобретила е собствена методика за ограмотяване и развитие на деца 5-10 години, която се е доказала с времето.

×
CV

Ивалина Сергеева завършва специалност „Социални дейности“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016г. с дипломна работа на тема: „Социални аспекти на обучителните затруднения в ранна детска възраст“. В момента се обучава в две магистърски програми: „Логопедия“ и „Начална педагогика“ отново в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

По време на обучението си провежда редица стажове, някои от които в дневни центрове за деца със специфични потребности. Участва в различни доброволчески инициативи.

Професионалните й интереси са свързани с обучението през психоаналитичната парадигма,социализацията на малки деца и появата на речта, която очовечава.

×
CV

Биляна Кръстанова завършва специалност „Социални дейности“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2021 г. с дипломна работа на тема: „Бебето като субект в социалната работа“. В момента се обучава в магистърска програма:  „Психология“ във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

По време на обучението си провежда редица стажове, някои от които в полето на клиничната социална работа.

Професионалните й интереси са свързани с обучението през психоаналитичния подход и мултисензорния принцип.

×
CV

Христо Каракашев е учител приключенец по ментална аритметика в SmartyKids Стрелбище, София. Завършил две от висшите си образования в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в специалности „Неформално образование“ и „Специална педагогика“ и магистратура в специалност „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Стартира учителската си кариера благодарение на програмата „Заедно в час“ през 2016 г., като в момента е част от алумни общността й. До края на учебната 2018 – 2019 г. е част от екипа на 58. ОУ „Сергей Румянцев“, а в момента се е отдал на мисията на „Зеленият двор“.

В практиката му винаги намират място идеите за множествената интелигентност и модалностите на учене, които му позволяват да избира най-подходящите средства и методи за преподаване на определена информация съобразно индивидуалните особености и способности на учениците. Вярва, че у всяко дете има потенциал за откривател на нови знания, опит и нагласи, а неговата роля е да намери най-лесния път това да се случи, а той най-често е пътят на думите. „Всичко е език“, както казва Франсоаз Долто!

Участвал е с публикация в седмия студентски форум на ПУ „Паисий Хилендарски“: Сборник с доклади. Част 2, „Нагласи на масовия учител към приобщаване на слухоувредени ученици в общообразователното училище“, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, 111 – 120.

×